Warunki sprzedaży

  WARUNKI SPRZEDAŻY + WARUNKI UCZESTNICTWA - LFT AGENCE RECEPTIVE FRANCE

1. ZAWARCIE UMOWY.

SPRZEDAJĄCY - LFT AGENCE RECEPTIVE FRANCE, w tekście - LFT

Kupujący - w tekście - osoba, która zawarła umowę zakupu świadczenia na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, jak i osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.

2.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przystępując do zawarcia umowy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków sprzedaży w imieniu swoim, a także w imieniu wszystkich osób, dla których dokonuje zakupu. Jeśli Kupujący czyni to w imieniu osób trzecich, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub za przekroczenie jego granic Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność. Akceptacja warunków sprzedaży wraz z wpłatą dokonaną na rzecz LFT oznacza przystąpienie do umowy. Kupujący zobowiązany jest do:

- podania osobowych danych do umowy - nazwisko, imię, płeć, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, telefon, e-mail oraz datę urodzenia w przypadku, jeśli zajdzie konieczność zawarcia ubezpieczenia turystycznego na rzecz Kupującego

- podania wieku dzieci, adresu hotelu w przypadku, gdy jest zamówiony przez Kupującego w innej agencji oraz wyjaśnienia ewentualnych pytań i wątpliwości dotyczących realizacji programu.

- wybrania opcji płatności: kartą kredytową lub przelewem .

- posiadania odpowiednich i aktualnych dokumentów umożliwiających odbycie podroży, w szczególności ważny paszport lub dowód osobisty oraz wymaganych przy wyjeździe wiz lub innych dokumentów określonych przepisami państw, do których Kupujący podróżuje.

Dane Kupującego, na rzecz którego złożona została rezerwacja, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności dokonana zapłata za świadczenie nie podlega zwrotowi.

3. KORZYSTANIE Z WITRYNY

Kupujący po zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i ich akceptacji, może za pośrednictwem strony wybrać dowolne menu. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji z numerem zamówienia zostanie automatycznie wysyłane do Kupującego drogą elektroniczną na podany adres e-mail wyłącznie po dokonaniu płatności przez Kupującego za zamówiony serwis. LFT - odpowiada za rezerwację hoteli, kabaretów, restauracji, za sprzedaż pojedynczych świadczeń na terenie Paryża i Francji, za miejscowe usługi przewodnickie. Nie ponosi odpowiedzialności za celowe, mylne informacje przekazane przez swoich kontrahentów. LP - Lekier Sp. z o.o. organizator wyjazdów grupowych i zorganizowanych do Paryża i Francji odpowiada za prawidłowy przebieg wycieczki autokarowej lub samolotem. Ponosi odpowiedzialność za należyte przygotowanie imprezy, staranny dobór podwykonawców oraz należyte wykonanie świadczeń uzgodnionych w umowie.

Wszystkie ceny świadczeń na stronie podane są w euro i w złotówkach, zawierają podatek. Formę płatności Kupujący zaznacza w odpowiednim okienku w momencie przystąpienia do rezerwacji.

1 - W przypadku płatności kartą kredytową w euro na konto LFT, nie zostaną pobrane dodatkowe opłaty manipulacyjne. Zastosowanie w tym przypadku mają warunki uczestnictwa LFT. Pobranie płatności zawsze w euro. Płatność kartą kredytową Kupujący obowiązkowo uiszcza w momencie dokonania rezerwacji za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności: Cyberplus Paiement Medium. Kupujący musi mieć ukończone 18 lat i posiadać ważną kartę kredytową. Potwierdzenie opłaconej rezerwacji wraz z informacjami i dokumentami jej dotyczącymi: voucher z adresem hotelu, voucher z określeniem miejsca spotkania z przewodnikiem lub datę i miejsce dostarczenia zakupionych biletów, zostaną przesłane do Kupującego pocztą elektroniczną w ciągu maksymalnie dwóch dni od daty zapłaty w przypadku zamówienia złożonego w ciągu dni roboczych tzn. od poniedziałku do piątku. Oraz w ciągu maksymalnie czterech dni, jeśli w grę wchodzą dni wolne od pracy, czyli: sobota, niedziela i święta. Kupujący zobowiązany jest wydrukować wszystkie dokumenty z polecenia - Drukuj kupon, celem okazania go na miejscu realizacji świadczenia. Rezerwacje świadczeń nie zostaną potwierdzone przez LFT, jeśli kwota na koncie Kupującego okaże się niewystarczającą na pokrycie zakupionego świadczenia lub gdy bank nie zezwoli na przeprowadzenie transakcji.

2 - W przypadku płatności systemem E-card kartą bankową lub przelewem, nie zostaną pobrane dodatkowe opłaty manipulacyjne. Zastosowanie w tym przypadku mają warunki uczestnictwa LP. Pobranie płatności zawsze w PLN. Płatność tym systemem Kupujący obowiązkowo uiszcza w momencie dokonania rezerwacji za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności: E-card. Kupujący musi mieć ukończone 18 lat i posiadać ważną kartę bankową. Potwierdzenie opłaconej rezerwacji wraz z informacjami i dokumentami jej dotyczącymi: voucher z adresem hotelu, voucher z określeniem miejsca spotkania z przewodnikiem lub datę i miejsce dostarczenia zakupionych biletów, zostaną przesłane do Kupującego pocztą elektroniczną w ciągu maksymalnie dwóch dni od daty zapłaty w przypadku zamówienia złożonego w ciągu dni roboczych tzn. od poniedziałku do piątku. Oraz w ciągu maksymalnie czterech dni, jeśli w grę wchodzą dni wolne od pracy, czyli: sobota, niedziela i święta. Kupujący zobowiązany jest wydrukować wszystkie dokumenty z polecenia - Drukuj kupon, celem okazania go na miejscu realizacji świadczenia. Rezerwacje świadczeń nie zostaną potwierdzone przez LP, jeśli kwota na koncie Kupującego okaże się niewystarczającą na pokrycie zakupionego świadczenia lub gdy bank nie zezwoli na przeprowadzenie transakcji. 

3 - W przypadku płatności gotówką w złotówkach (PLN) w naszym biurze pobrana zostanie opłata manipulacyjna za obsługę w wysokości 5% od kwoty zakupu. Kupujący płaci gotówką według naszego kalkulatora walut w danym dniu zakupu. Kupujący ma gwarancje, że cena nie ulegnie zmianie mimo wahań walutowych. Raz dokonana płatność w złotych (PLN) nie zostanie podwyższona. Po otrzymaniu numeru rezerwacji, Kupujący w ciągu trzech (3) dni zobowiązany jest dokonać zapłaty w naszym biurze podroży podając numer rezerwacji. W przypadku nie dokonania opłaty w ciągu trzech (3) dni - rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. Przed dokonaniem zapłaty w naszym biurze, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z otrzymanymi dokumentami oraz do akceptacji warunków sprzedaży własnoręcznym podpisem. W tym przypadku zastosowanie mają warunki uczestnictwa LEKIER Sp. z o.o. Po dokonaniu zapłaty Kupujący otrzyma w naszym biurze potwierdzenie zapłaconej rezerwacji wraz z informacjami i dokumentami jej dotyczącymi: voucher z adresem hotelu, voucher z określeniem miejsca spotkania z przewodnikiem lub datę i miejsce dostarczenia zakupionych biletów. W ciągu 48 godzin od daty zapłaty w przypadku zamówienia złożonego w ciągu dni roboczych tzn. od poniedziałku do piątku. Oraz w ciągu maksymalnie czterech dni, jeśli w grę wchodzą dni wolne od pracy, czyli: sobota, niedziela i święta. Wszelkie niezgodności i zastrzeżenia Kupujący wyjaśnia i rozstrzyga przed wyjazdem.

5. KOSZTY REZYGNACJI Z ZAMóWIENIA:

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. Zastrzega się formę pisemną odstąpienia od umowy. Wówczas Kupujący ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez LFT dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty, po potrąceniu indywidualnie rozliczonych kosztów, faktycznie poniesionych przez LFT. LFT podaje jedynie w celach informacyjnych, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, że średnie koszty potrąceń mogą wynosić: - zero kosztów powyżej 10 dni przed datą rozpoczynającą realizację świadczenia - 30 % kosztów - w przypadku odstąpienia w terminie między 7 a 9 dniem przed datą rozpoczynającą realizację świadczenia - 80 % kosztów - w przypadku odstąpienia w terminie między 3 a 6 dniem przed datą rozpoczynającą realizację świadczenia - 100 % kosztów - w przypadku odstąpienia w terminie między 0 a 2 dniem przed datą rozpoczynającą realizację świadczenia

- 100 % kosztów - w przypadku anulacji biletu lotniczego. W razie zmian biletu lotniczego, obowiązują warunki danej linii lotniczej.

Uwaga: w przypadku jakichkolwiek odwołanych rezerwacji dotyczących tzw. specjalnych terminów: Nowy Rok, Sylwester, Święta Bożego Narodzenia lub Święta Wielkanocne, Walentynki - nie dokonuje się żadnych zwrotów kosztów.

Każda rezygnacja lub zmiana zamówienia wprowadzona przez Kupującego spowodować może w szczególnych przypadkach zwrot wpłaconych kwot po odjęciu potrąceń wynikających z powyższych ograniczeń.

W przypadku częściowego lub całkowitego przerwania usług świadczonych przez LFT na rzecz Kupującego, Kupujący może dochodzić zwrotu kosztów lub odszkodowania od LFT.

LFT zastrzega sobie prawo do anulacji lub zmiany świadczenia:
- bez uprzedniego zawiadomienia Kupującego w przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa kupującemu, w przypadku strajków, demonstracji, klęsk i zdarzeń nieprzewidzianych. LFT zastrzega sobie prawo odwołania IMPREZY, w każdej chwili z przyczyn od siebie niezależnych, takich jak siła wyższa, lub jeśli jej przeprowadzenie jest niebezpieczne. LFT powołując się na siłę wyższą zawiadamia niezwłocznie na piśmie Kupującego o zaistnieniu zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powoływania się na nią. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: wojnę, akty terroru, zamachy i niepokoje społeczne, kataklizmy przyrodnicze, pożary, zalania lub problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem hotelu, zarządzenia władz i strajki.
-  najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników. Minimalna liczba uczestników przy organizowanych imprezach wynosi: - 6 osób przy wycieczkach lotniczych i 40 osób przy wycieczkach autokarowych, chyba, że umowa stanowi inaczej. Kupujący o takim fakcie zostanie niezwłocznie zawiadomiony na piśmie.

LFT nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże dokonane na Kupującym podczas świadczenia usługi na jego rzecz, za zgubiony bagaż i inne dobra osobiste i nie gwarantuje pokrycia ewentualnych strat.

6. PROGRAM I CENY:

Na podstawie ogólnych warunków sprzedaży i programu, które Kupujący zobowiązany jest poznać i podpisać przed wykupieniem usługi, program i czas zwiedzania może ulec zmianie. Jednocześnie wszystkie usługi wymienione w świadczeniach każdego zamówienia, które obejmuje cena zostaną zrealizowane.

7. DZIECI:

Ceny dla dzieci podane na stronie dotyczą wieku od 3 do 11 lat włącznie.

W przypadku wyceny usługi dla dzieci poniżej 3 lat prosimy o kontakt. Określimy właściwe ceny i możliwość realizacji wybranego świadczenia.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ogólne warunki sprzedaży dotyczą wszystkich produktów i usług proponowanych na tej stronie przez LFT AGENCE RECEPTIVE FRANCE i jej partnera LP - Lekier Sp. z o.o. Dokonanie jakiejkolwiek rezerwacji poprzez tę stronę, oznacza akceptację ogólnych warunków, co w konsekwencji zobowiązuje kupującego do opłacenia wszystkich potwierdzonych rezerwacji on - line.

9. PODSTAWY PRAWNE:

Ogólne warunki sprzedaży wycieczek oferowanych z tej strony spełniają wymagania nowej ustawy n ° 92-645 z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej warunki wykonywania czynności związanych z organizacją sprzedaży podróży lub pobytu (D.Uz. 14/07/92) oraz Art R.211-5 do R.211-13 Zamówienia nr 2006-1228 i 1229.

LFT działa w ramach ogólnych warunków SNAV (Les Professionnels du Voyage), w 1992 r. ustawy i dekrety z 2006 r. powyżej.

Polisa ubezpiczeniowa numer : AA 766608 „ GENERALI Assurance ” - Odpowiedzialność cywilno - prawna z tytułu działalności jako Agencja Turystyczna przyjmowania wycieczek i innych imprez turystyczno - wypoczynkowych;

Obrona prawna agencji (conditions générales : GA 3A21B - agence de Voyage).

Gwarancja finansowa - LFT jest świadczona przez APS (La garanti des professionnels du tourisme).

Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu francuskiemu. Wszelkie spory dotyczące interpretacji i ich wdrożenie należy do Trybunału Arbitrażowego w Paryżu.

Przestrzegamy prawa prywatności danych osobowych Kupującego, który osobiście może wyrazić zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystanie do celów marketingowo - promocyjnych, oraz związanych z obsługą ubezpieczeniową. Jeśli nie wyrazi takiej zgody będziemy respektować jego polecenia. Kupujący posiada prawo do dostępu i modyfikacji swoich danych i osób jemu towarzyszących. Ma również prawo do usuwania danych, które dotyczą wyłącznie jego osoby na podstawie (art.34 ustawy "Informatique et Libertés" n ° 78-17 stycznia 16, 1978). Czynności powyższe można wykonać wyłącznie za pośrednictwem właściciela strony:

LFT Agence Receptive; 52 Boulevard de la République  95210 Saint Gratien - France. Forma prawna: SARL; numer w rejestrze SIRET: B 394 236 442 RCS Pontoise; n° licencji: LI 095 05 0001


 

 

 

Lekier France Tours licencjonowane biuro podróży, touroperator francuski. Od 20 lat specjalizuje się w wycieczkach po Paryżu. Dla turystów indywidualnych oferuje zwiedzanie Paryża. Razem z przewodnikiem zwiedzimy Luwr, Wersal lub zamek Chantilly oraz wiele innych największych atrakcji stolicy Francji. Zarezerwujemy tani hotel albo luksusowy hotel w Paryżu w najlepszej jego dzielnicy. Zarezerwujemy miejsca na tanie posiłki w restauracjach samoobsługowych w Paryżu albo na romantyczną kolację na statku Bateaux Parisiens lub Wieży Eiffla. Przyjemnie spędzimy paryski wieczór w kabarecie Lido lub w Moulin Rouge gdzie podziwiać można stroje tancerek przy akompaniamencie wspaniałej muzyki. Naszą specjalnością są transfery, zapewnimy odbiór i odwiezienie na lotnisko CDG, na lotnisko BVA, lub do wybranych miejsc w Paryżu czy do parków rozrywki Disneyland i Asterix. Nasz przewodnik pokaże też Zamki nad Loarą i Mont Saint Michel. Pomożemy Ci również zorganizować najwspanialszy dzień życia, czyli ślub w Paryżu. Dla wycieczek grupowych we Francji proponujemy wynegocjowanie upusty cenowe. Oferujemy promocyjne ceny dla szkolnych wycieczek po Francji i wyjazdów integracyjnych dla firm do Paryża. Warszawskie biuro podróży Lekier organizuje z Polski autokarowe i samolotowe wycieczki do Paryża. Zapraszamy na nasze tanie samolotowe wycieczki do Paryża, lub parków rozrywki a dla zapracowanych Paryski City Break.

Wycieczki do Francji w ramach naszej oferty zaczynacie Państwo od przelotu na trasie Warszawa - Paryż. Nie jest bowiem tajemnicą, że nawet korzystając z tanich linii lotniczych jest to nie tylko najtańsza, ale również najbardziej komfortowa forma transportu. Jako że tanie linie lotnicze nie lądują w porcie lotniczym Charles'a de Gaulle'a w samym Paryżu podróż lotnicza kończy się na lotnisku Beauvais. Nie jest to problem, ponieważ lotnisko Paryż Beauvais od stolicy Francji dzieli kilkadziesiąt kilometrów, których pokonanie zajmuje około godziny. Skorzystać przy tym można ze specjalnie stworzonych w tym celu linii prywatnych przewoźników, którzy na trasie Paryż - Beauvais transport do stolicy Francji i na lotnisko oferują w atrakcyjnych cenach nieprzekraczających kilku euro. Po dotarciu na miejsce ofertę hoteli oferujących noclegi w Paryżu moglibyście przeglądać na własną rękę, ale dążąc do tego, aby zapewnić naszym klientom komfortowy wypoczynek, zajęliśmy się tym za Was. Dbając o Wasze finanse, w pierwszej kolejności swoją uwagę zwracamy tu na tanie hotele w Paryżu. Nie oznacza to mimo wszystko tego, że takie hotele w Paryżu są mało komfortowe. Nic z tych rzeczy. Jako że nawiązaliśmy współpracę z wieloma paryskimi hotelami, mamy możliwość negocjacji cen, dzięki czemu oferują one naszym klientom atrakcyjne warunki zakwaterowania w cenie zaskakująco niskiej. Zdarza się, że taki hotel w Paryżu nie jest zlokalizowany w centrum stolicy Francji, a na jej uboczu, choć dla naszych klientów nie stanowi to większego problemu. Wszystko dlatego, że w Paryżu komunikacja miejska jest bardzo dobrze rozwinięta i ze strefy położonej na obrzeżach Paryża czy nawet kilka lub kilkanaście kilometrów od stolicy w każde jej miejsce włącznie z centrum dotrzeć jest bardzo łatwo. Jeśli chodzi o atrakcję, to tu mamy Wam bardzo wiele do zaoferowania. Poza Wieżą Eiffla czy Luwrem nie sposób opuścić Euro Disneylandu. Wprawdzie Disneyland w Paryżu nie leży, a kilkadziesiąt kilometrów za stolicą, to dotarcie na miejsce wielkiego problemu nie stanowi. Poza zakończeniu turnusu, kiedy to musicie wymeldować się z jednego z hotelów w Paryżu chcąc ułatwić Wam dojazd na port lotniczy "Paryż Beauvais Airport" zajmujemy się kompleksową organizacją transportu. Najczęściej korzystamy tu z elastycznej oferty firm transportowych, które transport na linii Paryż - Beauvais zapewniają kilkanaście razy na dobę. Co byście powiedzieli na tak zorganizowaną wycieczkę? Mamy nadzieję, że turystom, którzy skorzystali z naszej oferty noclegi w Paryżu będziemy musieli rezerwować jeszcze nie raz :)

O NAS MAPA STRONY KONTAKT FAQ AFILIACJA INFORMACJE DLA TURYSTY

Nasz profil Google+

Design and powered by Welcome magement systems

 

© LekierFranceTours 2015