Umowa afiliacyjna


Umowa Afiliacyjna

PDF

Zawarta dnia…………………… w   ………………………


Pomiędzy:

LEKIER FRANCE TOURS  zwanym LFT.
52, Boulevard de la République
95210 Saint Gratien  Francja
tel : 00 33 1 34 12 02 49
 lekierfrance@orange.fr
 

A :
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
..........................................


zwanym AFILIANTEM  

Umowa określa warunki współpracy w ramach funkcjonowania afiliacji strony internetowej
www.paryz-tanie-zwiedzanie.com przygotowanej w formie modułu wyszukiwarki będącej własnością LFT.

1.  LFT oświadcza, że jest właścicielem domeny: www.lekierfrance.com i bazy danych umieszczonej na tej stronie. 

2.  AFILIANT oświadcza, że jest właścicielem domeny  www.……………………........................……………

3.  LFT wyraża zgodę na umieszczenie na stronie AFILIANTA linku przekierowującego na moduł wyszukiwarki strony LFT.

4.  AFILIANT zobowiązuje się do umieszczenia na Swojej stronie internetowej narzędzia przekierowującego użytkownika sieci do modułu wyszukiwarki LFT.

5.  LFT odpowiada za sprawne funkcjonowanie afiliacji oraz bezpieczeństwo przeprowadzonych transakcji.

6.  LFT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie afiliacji wynikającej z problemów na łączach, problemów z autoryzacją kart kredytowych, brakiem zasilania oraz innych czynników niezależnych od LFT.

7.  LFT ma prawo kontrolować istnienie i funkcjonowanie afiliacji na stronie internetowej AFILIANTA.

8.  AFILIANT z tytułu niniejszej umowy otrzymuje prowizje, wyłącznie gdy:
1 przypadek:  użytkownik sieci dokona za pośrednictwem linku umieszczonego na jego stronie internetowej, zakupu świadczeń z oferty umieszczonej na stronie LFT oraz dokona zapłaty kartą bankową za te świadczenia.
2 przypadek:  użytkownik wybierze płatność gotówką w biurze AFILIANTA i dokona tam zapłaty.


9.  AFILIANT
a) za każdą zrealizowaną i zapłaconą transakcję dokonaną poprzez system LFT otrzyma prowizję w wysokości 5 % wartości zakupionego świadczenia.
b) za każdą zrealizowaną i zapłaconą transakcję dokonaną gotówką w biurze AFILIANTA poprzez system LFT otrzyma prowizję w wysokości 5 % wartości  świadczenia, oraz doliczoną przez niego opłatę manipulacyjną obsługi klienta w biurze, od 2 do 5% wartości zakupionego świadczenia.

10.  Prowizja 5 % w obu przypadkach a i b będzie wypłacana w terminie 21 dni po otrzymaniu od AFILIANTA faktury.

11. Naliczoną opłatę manipulacyjną od 2 do 5% AFILIANT zatrzymuje dla siebie.

12. AFILIANT otrzymuje prowizję na podstawie raportu generowanego w Panelu Administracyjnym znajdującym się na stronie LFT do którego otrzymał dostęp.

13. AFILIANT oświadcza, że na jego stronie nie znajdują się treści ani linki do stron o tematyce pornograficznej ani innej, która jest zakazana prawem.

14.  Przekazywanie uprawnień wynikających z umowy osobom trzecim lub innym serwisom internetowym może odbywać się za zgodą LFT.

15. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

16. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

17. W przypadku rażących naruszeń postanowień umowy może być ona rozwiązana z natychmiastowym skutkiem.

18. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

19. W sprawach nie unormowanych niniejszej Umowy mają zastosowania przepisy międzynarodowego prawa handlowego.

20.  Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby LFT - trybunał w Pontoise Francja.

21.  Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

22. Postanowienia końcowe.
a) w przypadku płatności dokonanej przez klienta kartą kredytową w euro, zastosowanie mają warunki uczestnictwa LFT.
b) w przypadku płatności dokonanej przez klienta systemem e-card, kartą bankową lub przelewem w PLN, zastosowanie mają warunki uczestnictwa LP.


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 LEKIER FRANCE TOURS                                                AFILIANT

podpis :                                                                                                 podpis :


 


 

 

 

Szukasz miejsca na weekendowy wypad pełen niesamowitych wrażeń? Zawsze marzyłeś o zobaczeniu Disneylandu? Może masz ochotę na spacer po Polach Elizejskich, obiad  na szczycie Wieży Eiffla, a kolację na Montmartre ? Nic trudnego – skontaktuj się z nami! Weekend w Paryżu najtaniej, a moze tydzien w Paryżu. Lekier France Tours licencjonowane biuro podróży, touroperator francuski. Od 26 lat specjalizuje się w wycieczkach do Paryża. 

 O NAS MAPA STRONY KONTAKT FAQ AFILIACJA INFORMACJE DLA TURYSTY

Nasz profil Google+

Design and powered by Welcome magement systems

 

© LekierFranceTours 2019