Warunki sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY + WARUNKI UCZESTNICTWA - LFT AGENCE RECEPTIVE FRANCE

1. ZAWARCIE UMOWY.

SPRZEDAJĄCY - LFT AGENCE RECEPTIVE FRANCE, w tekście - LFT

KUPUJĄCY - w tekście - osoba, która zawarła umowę zakupu świadczenia na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, jak i osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.

2.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przystępując do zawarcia umowy KUPUJĄCY zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków sprzedaży w imieniu swoim, a także w imieniu wszystkich osób, dla których dokonuje zakupu. Jeśli KUPUJĄCY czyni to w imieniu osób trzecich, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub za przekroczenie jego granic KUPUJĄCY ponosi pełną odpowiedzialność. Akceptacja warunków sprzedaży wraz z wpłatą dokonaną na rzecz LFT oznacza przystąpienie do umowy. KUPUJĄCY zobowiązany jest do:

- podania osobowych danych do umowy - nazwisko, imię, płeć, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, telefon, e-mail oraz datę urodzenia w przypadku, jeśli zajdzie konieczność zawarcia ubezpieczenia turystycznego na rzecz Kupującego

- podania wieku dzieci, adresu hotelu w przypadku, gdy jest zamówiony przez Kupującego w innej agencji oraz wyjaśnienia ewentualnych pytań i wątpliwości dotyczących realizacji programu

- wybrania opcji płatności: kartą kredytową lub przelewem  

- posiadania odpowiednich i aktualnych dokumentów umożliwiających odbycie podroży, w szczególności ważny paszport lub dowód osobisty oraz wymaganych przy wyjeździe wiz lub innych dokumentów określonych przepisami państw, do których KUPUJĄCY podróżuje.

Dane Kupującego, na rzecz którego złożona została rezerwacja, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności dokonana zapłata za świadczenie nie podlega zwrotowi.

3. KORZYSTANIE Z WITRYNY

KUPUJĄCY po zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i ich akceptacji, może za pośrednictwem strony wybrać dowolne menu. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji z numerem zamówienia zostanie automatycznie wysyłane do Kupującego drogą elektroniczną na podany adres e-mail wyłącznie po dokonaniu płatności przez Kupującego za zamówiony serwis. LFT - odpowiada za rezerwację hoteli, kabaretów, restauracji, za sprzedaż pojedynczych świadczeń na terenie Paryża i Francji, za miejscowe usługi przewodnickie. Nie ponosi odpowiedzialności za celowe, mylne informacje przekazane przez KUPUJĄCEGO. Ponosi odpowiedzialność za należyte przygotowanie imprezy, staranny dobór podwykonawców oraz należyte wykonanie świadczeń uzgodnionych w umowie.

Wszystkie ceny świadczeń na stronie podane są w euro i w złotówkach, zawierają podatek. Formę płatności KUPUJĄCY zaznacza w odpowiednim okienku w momencie przystąpienia do rezerwacji.

1 - W przypadku płatności kartą kredytową w euro na konto LFT, nie zostaną pobrane dodatkowe opłaty manipulacyjne. Zastosowanie w tym przypadku mają warunki uczestnictwa LFT. Pobranie płatności zawsze w euro. Płatność kartą kredytową KUPUJĄCY obowiązkowo uiszcza w momencie dokonania rezerwacji za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności: Cyberplus Paiement Medium. KUPUJĄCY musi mieć ukończone 18 lat i posiadać ważną kartę kredytową. Potwierdzenie opłaconej rezerwacji wraz z informacjami i dokumentami jej dotyczącymi: voucher z adresem hotelu, voucher z określeniem miejsca spotkania z przewodnikiem lub datę i miejsce dostarczenia zakupionych biletów, zostaną przesłane do Kupującego pocztą elektroniczną w ciągu maksymalnie dwóch dni od daty zapłaty w przypadku zamówienia złożonego w ciągu dni roboczych tzn. od poniedziałku do piątku. Oraz w ciągu maksymalnie czterech dni, jeśli w grę wchodzą dni wolne od pracy, czyli: sobota, niedziela i święta. KUPUJĄCY zobowiązany jest wydrukować wszystkie dokumenty z polecenia - Drukuj kupon, celem okazania go na miejscu realizacji świadczenia. Rezerwacje świadczeń nie zostaną potwierdzone przez LFT, jeśli kwota na koncie Kupującego okaże się niewystarczającą na pokrycie zakupionego świadczenia lub gdy bank nie zezwoli na przeprowadzenie transakcji.

2 - W przypadku płatności systemem E-card kartą bankową lub przelewem, nie zostaną pobrane dodatkowe opłaty manipulacyjne. Zastosowanie w tym przypadku mają warunki uczestnictwa LFT. Pobranie płatności zawsze w PLN. Płatność tym systemem KUPUJĄCY obowiązkowo uiszcza w momencie dokonania rezerwacji za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności: E-card. KUPUJĄCY musi mieć ukończone 18 lat i posiadać ważną kartę bankową. Potwierdzenie opłaconej rezerwacji wraz z informacjami i dokumentami jej dotyczącymi: voucher z adresem hotelu, voucher z określeniem miejsca spotkania z  przewodnikiem lub datę i miejsce dostarczenia zakupionych biletów, zostaną przesłane do KUPUJĄCEGO pocztą elektroniczną w ciągu maksymalnie dwóch dni od daty zapłaty w  przypadku zamówienia złożonego w ciągu dni roboczych tzn. od poniedziałku do piątku. Oraz w ciągu maksymalnie czterech dni, jeśli w grę wchodzą dni wolne od pracy, czyli: sobota, niedziela i święta. KUPUJĄCY zobowiązany jest wydrukować wszystkie dokumenty z  polecenia - Drukuj kupon, celem okazania go na miejscu realizacji świadczenia. Rezerwacje świadczeń nie zostaną potwierdzone przez LFT, jeśli kwota na koncie Kupującego okaże się niewystarczającą na pokrycie zakupionego świadczenia lub gdy bank nie zezwoli na przeprowadzenie transakcji. 

3 - W przypadku płatności gotówką w złotówkach (PLN) w naszym biurze lub biurze agencyjnym  pobrana zostanie opłata manipulacyjna za obsługę w wysokości 5% od kwoty zakupu. KUPUJĄCY płaci gotówką według naszego kalkulatora walut w danym dniu zakupu. KUPUJĄCY ma gwarancje, że cena nie ulegnie zmianie mimo wahań walutowych. Raz dokonana płatność w złotych (PLN) nie zostanie podwyższona. Po otrzymaniu numeru rezerwacji, KUPUJĄCY w ciągu trzech (3) dni zobowiązany jest dokonać zapłaty w naszym biurze podroży podając numer rezerwacji. W przypadku nie dokonania opłaty w ciągu trzech (3) dni - rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. Przed dokonaniem zapłaty w naszym biurze, KUPUJĄCY zobowiązany jest do zapoznania się z otrzymanymi dokumentami oraz do akceptacji warunków sprzedaży własnoręcznym podpisem. W tym przypadku zastosowanie mają warunki uczestnictwa LFT. Po dokonaniu zapłaty KUPUJĄCY otrzyma w naszym biurze potwierdzenie zapłaconej rezerwacji wraz z informacjami i dokumentami jej dotyczącymi: voucher z adresem hotelu, voucher z określeniem miejsca spotkania z przewodnikiem lub datę i miejsce dostarczenia zakupionych biletów. W ciągu 48 godzin od daty zapłaty w przypadku zamówienia złożonego w ciągu dni roboczych tzn. od poniedziałku do piątku. Oraz w ciągu maksymalnie czterech dni, jeśli w grę wchodzą dni wolne od pracy, czyli: sobota, niedziela i święta. Wszelkie niezgodności i zastrzeżenia KUPUJĄCY wyjaśnia i rozstrzyga przed wyjazdem.

5. KOSZTY REZYGNACJI Z ZAMÓWIENIA:

KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. Zastrzega się formę pisemną odstąpienia od umowy. Wówczas KUPUJĄCY ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez LFT dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty, po potrąceniu indywidualnie rozliczonych kosztów, faktycznie poniesionych przez LFT.
Uwaga: w przypadku jakichkolwiek odwołanych rezerwacji dotyczących tzw. specjalnych terminów: Nowy Rok, Sylwester, Święta Bożego Narodzenia lub Święta Wielkanocne, Walentynki - nie dokonuje się żadnych zwrotów kosztów.

Każda rezygnacja lub zmiana zamówienia wprowadzona przez KUPUJĄCEGO spowodować może w szczególnych przypadkach zwrot wpłaconych kwot po odjęciu potrąceń wynikających z powyższych ograniczeń.

W przypadku częściowego lub całkowitego przerwania usług świadczonych przez LFT na rzecz KUPUJĄCEGO, KUPUJĄCY może dochodzić zwrotu kosztów lub odszkodowania od LFT.

LFT zastrzega sobie prawo do anulacji lub zmiany świadczenia:
- bez uprzedniego zawiadomienia KUPUJĄCEGO w przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa kupującemu, w przypadku strajków, demonstracji, klęsk i zdarzeń nieprzewidzianych. LFT zastrzega sobie prawo odwołania IMPREZY, w każdej chwili z przyczyn od siebie niezależnych, takich jak siła wyższa, lub jeśli jej przeprowadzenie jest niebezpieczne. LFT powołując się na siłę wyższą zawiadamia niezwłocznie na piśmie KUPUJĄCEGO o zaistnieniu zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powoływania się na nią. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: wojnę, akty terroru, zamachy i niepokoje społeczne, kataklizmy przyrodnicze, pożary, zalania lub problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem hotelu, zarządzenia władz i strajki.
-  najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników. Minimalna liczba uczestników przy organizowanych imprezach wynosi: - 6 osób przy wycieczkach lotniczych i 40 osób przy wycieczkach autokarowych, chyba, że umowa stanowi inaczej. KUPUJĄCY o takim fakcie zostanie niezwłocznie zawiadomiony na piśmie.
LFT nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże dokonane na KUPUJĄCYM podczas świadczenia usługi na jego rzecz, za zgubiony bagaż i inne dobra osobiste i nie gwarantuje pokrycia ewentualnych strat.

6. PROGRAM I CENY

Na podstawie ogólnych warunków sprzedaży i programu, które KUPUJĄCY zobowiązany jest poznać i podpisać przed wykupieniem usługi, program i czas zwiedzania może ulec zmianie. Jednocześnie wszystkie usługi wymienione w świadczeniach każdego zamówienia, które obejmuje cena zostaną zrealizowane.

7. DZIECI

Ceny dla dzieci podane na stronie dotyczą wieku od 3 do 11 lat włącznie.  W przypadku wyceny usługi dla dzieci poniżej 3 lat prosimy o kontakt. Określimy właściwe ceny i możliwość realizacji wybranego świadczenia.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ogólne warunki sprzedaży dotyczą wszystkich produktów i usług proponowanych na tej stronie przez LFT AGENCE RECEPTIVE FRANCE. Dokonanie jakiejkolwiek rezerwacji poprzez tę stronę, oznacza akceptację ogólnych warunków, co w konsekwencji zobowiązuje KUPUJĄCEGO do opłacenia wszystkich potwierdzonych rezerwacji on - line.

9. PODSTAWY PRAWNE:

Ogólne warunki sprzedaży wycieczek oferowanych z tej strony spełniają wymagania nowej ustawy n ° 92-645 z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej warunki wykonywania czynności związanych z organizacją sprzedaży podróży lub pobytu (D.Uz. 14/07/92) oraz Art R.211-5 do R.211-13 Zamówienia nr 2006-1228 i 1229.

LFT działa w ramach ogólnych warunków SNAV (Les Professionnels du Voyage), w 1992 r. ustawy i dekrety z 2006 r.

Posiada polisę ubezpieczeniową numer: AA 766608 „GENERALI Assurance” - Odpowiedzialność cywilno - prawna z tytułu działalności jako Agencja Turystyczna przyjmowania wycieczek i innych imprez turystyczno - wypoczynkowych;

Obrona prawna agencji (conditions générales : GA 3A21B - agence de Voyage).

Gwarancja finansowa - LFT jest świadczona przez APS (La garanti des professionnels du tourisme).

Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu francuskiemu. Wszelkie spory dotyczące interpretacji i ich wdrożenie należy do Trybunału Arbitrażowego w Paryżu.

Przestrzegamy prawa prywatności danych osobowych KUPUJĄCEGO, który osobiście może wyrazić zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystanie do celów marketingowo - promocyjnych, oraz związanych z obsługą ubezpieczeniową. Jeśli nie wyrazi takiej zgody będziemy respektować jego polecenia. KUPUJĄCY posiada prawo do dostępu i modyfikacji swoich danych i osób jemu towarzyszących. Ma również prawo do usuwania danych, które dotyczą wyłącznie jego osoby na podstawie (art.34 ustawy "Informatique et Libertés" n ° 78-17 stycznia 16, 1978). Czynności powyższe można wykonać wyłącznie za pośrednictwem właściciela strony:  LFT Agence Receptive; 52 Boulevard de la République  95210 Saint Gratien - France. Forma prawna: SARL; numer w rejestrze SIRET: B 394 236 442 RCS Pontoise; n° licencji: LI 095 05 0001

O nas LEKIER FRANCE TOURS - numer konta - adres
Autokarem do Paryża ze 170 miast Polski - 5 dniowa wycieczka
Autokarem do Paryża ze 170 miast Polski - 6 dniowa wycieczka
Autokarem do Paryża ze 170 miast Polski - 7 dniowa wycieczka
Autokarem do Paryża ze 170 miast Polski - 8 dniowa wycieczka
Kontakt
Warunki sprzedaży
Ważne informacje dla turysty
Szkolna wycieczka do Paryża, Wersalu i Disneylandu 4 noce
Jak zwiedzać paryskie muzea z kartą muzealną.
Muzea w Paryzu
Muzea gratis do 26 lat
Audioguide w języku polskim
Audio przewodnik po Bazylice Sacre Coeur
Filmiki o Paryżu
Transport w Paryżu
Turystyczne trasy paryskich autobusów
Co warto zobaczyć w Paryżu ?
Paryż dwóch wysp i Sekwany - trasa i historia
Wzdłuż Pól Elizejskich spacer - trasa i historia
Wokół Wieży Eiffla - trasa i historia
Elegancki Paryż - trasa i historia.
Poloniki w Paryżu - polski Paryż
Zamki Loary
Zamki Loary i Mont Saint Michel
Montmartre - trasa i historia.
Paryż - Dzielnica Łacińska - trasa i historia.
Z Warszawy - godziny wylotów do Paryża.
Z Wrocławia - godziny wylotów do Paryża.
Z Poznania godziny wylotów do Paryża.
Z Gdańska godziny wylotów do Paryża.
Z Krakowa - godziny wylotów do Paryża.
Hotel Ambassadeur
Paryż dla dzieci - Atrakcje dla dzieci w Paryżu
Disneyland, gdzie jest? jak dojechać metrem lub samochodem?
Najlepsze atrakcje Disneyland
Sklepy z pamiątkami w Disneyland
Disneyland, czy naprawdę warto zwiedzać?
Atrakcje w parku Disneyland
Jak dojechać i co zobaczyć w Disneylandzie?
10 najlepszych restauracji w Disneyland Resort Paris
Bilet do Disneylandu ile kosztuje?
Wykaz restauracji Disneyland Paris - gdzie najlepiej zjeść
Wszystko o restauracjach w Disneyland
Tanie hotele i zakwaterowanie w Paryżu
Jak dojechać z lotniska Beauvais do Paryża?
Noclegi w Paryżu - Baza noclegowa w Paryżu
Wycieczki do Francji - Gdzie się wybrać?
Last minute do Paryża – Warszawa - Paryż
PROMOCJE
Afiliacja
Umowa afiliacyjna
Metro
Bilety do Parku Asterix
Spis wszystkich restauracji w Parku Asterix
Restauracje w Parku Asterix
Atrakcje Parku Asterix
Jak dojechać do parku Asterix?
Najlepsze atrakcje Parku Asterix
Bilety do Disneyland Paris Resort
Galeria Lafayette
Oferta szkolna
Paryż
Krystyna Mazurówna o Luwrze
Krystyna Mazurówna o panoramie Paryża
Wieża Eiffla
Szkoła Wojskowa w Paryżu
Stroje Moulin Rogue
Ślub w Paryżu
Pytania i odpowiedzi

 

 

 

Szukasz miejsca na weekendowy wypad pełen niesamowitych wrażeń? Zawsze marzyłeś o zobaczeniu Disneylandu? Może masz ochotę na spacer po Polach Elizejskich, obiad  na szczycie Wieży Eiffla, a kolację na Montmartre ? Nic trudnego – skontaktuj się z nami! Weekend w Paryżu najtaniej, a moze tydzien w Paryżu. Lekier France Tours licencjonowane biuro podróży, touroperator francuski. Od 26 lat specjalizuje się w wycieczkach do Paryża. 

 O NAS MAPA STRONY KONTAKT FAQ AFILIACJA INFORMACJE DLA TURYSTY

Nasz profil Google+

Design and powered by Welcome magement systems

 

© LekierFranceTours 2023